วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการขอน้ำประปา

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ชาวบ้านแสนรัก ทุกท่าน

เมื่อตอนที่แล้ว บล้อกบ้านแสนรักได้แนะนำขั้นตอนการขอไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้ภายในบ้านใหม่หรือบ้านที่เราจะอยู่อาศัยกันไปแล้วอ่ะนะคะ ในตอนนี้จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขอน้ำประปามาใช้กันบ้าง เรามาดูกันนะคะ ว่าการดำเนินการขอน้ำประปามาใช้ในบ้านของเรานั้น จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขอใช้น้ำประปา

1.กรณีบุคคลธรรมดา

ผู้ขอใช้น้ำต้องเป็นเจ้าของบ้านหรืออาคารที่มีความประสงค์จะใช้น้ำประปานั้น หากเป็นผู้อยู่อาศัยหรือบุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ะต้องได้รับมอบอำนาจโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด ปิดอากรแสตมป์จำนวน 30 บาท

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ
2.
สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
3.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำ ( กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา เช่น บ้านสร้างใหม่ ฯลฯ )
4.ในกรณีที่ซื้อบ้านมาใหม่ หรือกรณีประมูลบ้านมาจากธนาคาร หรือได้ทรัพย์สินมาโดยการบังคับคดีต้องแนบหลักฐานการได้มานั้น ประกอบคำขอ


2.กรณีนิติบุคคล

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอและสัญญาการใช้น้ำหรือจัดทำหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมาย ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนก็ได้

เอกสารที่ต้องใช้
 
1.หนังสือจดทะเบียนก่อตั้งห้างฯ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจในการลงนาม
3.สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ขอใช้น้ำประปา
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ฯลฯ
5.ประทับตราห้างฯ/บริษัทฯ ถ้ามี

(*หมายเหตุ-ในการเปิดให้บริการรับแบบคำขอใช้น้ำประปา ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดราชบุรี เปิดให้รับคำขอเฉพาะการขอมาตรวัดน้ำขนาด Ø ½ นิ้ว และ Ø ¾ นิ้ว เท่านั้น ขนาดที่นอกเหนือจากนี้ให้ไปขอยังสำนักงานประปาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี)
 
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.ผู้ขอใช้น้ำต้องนำเอกสารมายื่นคำขอใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาปากท่อหรือศูนย์บริการร่วมฯ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอใช้น้ำ

2.สำนักงานฯ จะส่งช่างไปทำการสำรวจในจุดที่ท่านขอใช้น้ำ เพื่อจัดทำแบบการติดตั้งประปาและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 กรณีอยู่ในส่วนเหมาจ่าย (ระยะทางจากท่อเมนถึงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่เกิน 10 เมตร)
-มาตรวัดน้ำขนาด ø ½ นิ้ว.ค่าธรรมเนียม    2,500   บาท
-ส่วนภายใน (ขารับมาตรฯ)เป็นเงิน          434    บาท
-เงินประกันการใช้น้ำ เป็นเงิน              428    บาท (รวมVAT)
-มาตรวัดน้ำขนาด ø ¾  นิ้ว.ค่าธรรมเนียม   3,500   บาท
-ส่วนภายใน (ขารับมาตรฯ)เป็นเงิน          620   บาท
-เงินประกันการใช้น้ำ เป็นเงิน              642   บาท (รวมVAT)

2.2 รณีมีการวางท่อเมนจากท่อเมนจ่ายน้ำไปยังจุดติดตั้มาตรวัดน้ำมีระยะทางเกิน
กว่า 10 เมตร ในส่วนที่เกินคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ใช้จริงต่อเมตร เช่น ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ø ½ นิ้ว.ระยะทางจากท่อเมนถึงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ 15 เมตร. คิดดังนี้
-10 เมตรแรกคิดตามอัตราเหมาจ่ายข้างต้น
-5 เมตรที่เหลือคิดตามราคาที่เป็นจริงในการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นราคาต่อเมตร
(*หมายเหตุ-ระยะเวลาในการสำรวจ 15 20 วัน)

3.เมื่อสำนักงานฯ สำรวจ ออกแบบแล้วจะส่งใบแจ้งราคาค่าติดตั้งฯ ไปให้ผู้ขอฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินฯ ภายในกำหนด 60 วัน(**หมายเหตุ   ระยะเวลาในการทำประมาณการ 5 7 วัน)
           

4.หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานฯ จะได้ไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอฯ ภายใน  2 5 วันแต่หากมีระยะวางท่อเกิน 10 เมตรใช้เวลาประมาณ 5 10 วัน