วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หลักฐานประกอบการกู้เงินซื้อบ้าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

หลังจากที่เราได้พิจารณาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการให้กู้ รวมไปถึงการบริการของสถาบันการเงินต่าง ๆ จนได้ข้อสรุปและสามารถเลือกกู้กับสถาบันการเงินที่เราพอใจแล้วน่ะนะคะ

เราก็มาถึงขั้นตอนสำคัญซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่เราจะได้เงินก้อนออกมาใช้ในการซื้อ/โอน บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะต้องใช้ หลักฐานประกอบคำขอกู้ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ   
1. หลักฐานประจำตัว ได้แก่

      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - บัตรประจำตัว
      - ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร
      - สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

2. หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ซึ่งแยกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่
       
ผู้มีรายได้ประจำ

           - ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง
           - สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
       
ผู้มีอาชีพอิสระ

           - สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
           - บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
           - หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ

3. หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย 

           - สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
           - แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
           - สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
           - ถ้าเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
           - รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง

4. นอกจากนี้ ยังต้องมีหลักฐานอื่นๆ ดังนี้

กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องมี

           - แบบก่อสร้างอาคาร
           - หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
           - หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร

กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ต้องมี

           - สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
           - statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย

กรณีมีผู้กู้ร่วม

จะต้องมีหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย โดยปกติ ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวโดยครบถ้วนในวันยื่นกู้หากไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติกู้ล่าช้าออกไปนั่นเองน่ะนะคะพบกับสาระดี ๆ เกี่ยวกับบ้านเพิ่มเติมได้ที่ http://baanneedee.blogspot.com/
ข้อมูลจาก http://www.konbaan.com/
ภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต