วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการของธนาคารต่าง ๆ

 สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและอำนวยความสะดวกของเพื่อน ๆ ที่กำลังเปรียบเที่ยบเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน/ซื้อบ้าน ของสถาบันการเงินต่าง ๆ วันนี้บล้อกบ้านแสนรักจึงได้นำข้อมูล การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการ/วิเคราะห์โครงการ จากข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาฝากกันน่ะนะคะ อนึ่งข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร หากเพื่อน ๆ มีข้อสงสัยหรือต้องการได้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้ก็ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังทางธนาคารที่เพื่อน ๆ ต้องการยื่นเรื่องขอกู้ได้โดยตรงนะคะ
อ้ัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินโครงการ หรือวิเคาะห์โครงการ ของแต่ละธนาคาร มีดังนี้

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) - คิดตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 0.50-1 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 1,000 บาท

ธนาคารกรุงศรีอยุูธยาจำกัด (มหาชน) - ลูกค้าสินเชื่อทั่วไป ร้อยละ 0.75 ของวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกัน
ลูกค้าสินเชื่อ SME Quick loan ร้อยละ 1.50 ของวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกัน

ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 2 ของวงเงินตามสัญญา

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 10 ของวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารซีไอเอ็มบีจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 0.25-1 ของวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจรายใหญ่ ร้อยละ 0.25 - 2.00 ของวงเงินสินเชื่อ สำหรับธุรกิจ SMEs

ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 0.125 - 2 ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำร้อยละ 0.125 สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2

ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของวงเงินสินเชื่อ หรือ 3000 บาท/ครั้ง

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3.0 ของวงเงินสินเชื่อ

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) - ตามอัตราที่ได้ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

ธนาคารธนชาตจำกัด (มหาชน) - ไม่เกินอัตราร้อยละ 4 ของวงเงินสินเชื่อสูงสุด

ธนาคารเมกะสากลพาณิชย์จำกัด (มหาชน) -
1.ค่าธรรมเนียมการกู้ยืม/วิเคราะห์โครงการ: ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อ
2.ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสารสัญญาให้วงเงินสินเชื่อ
2.1 สัญญาวงเงินสินเชื่อระยะกลาง และระยะยาว: 3,000 บาท/สัญญา
2.2 สัญญาวงเงินสินเชื่อระยะสั้น: 2,000 บาท/สัญญา
2.3 สัญญาแก้ไขเพิ่มวงเงินสินเชื่อหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข: 1,000 บาท/สัญญา

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของวงเงินตามสัญญาเงินกู้ ขั้นต่ำ 1,500 บาท

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินสัญญา

ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ที่อนุมัติ หรือ ขั้นต่ำ 5,000 บาท

ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน) - ร้อยละ 3 ของวงเงินสินเชื่อ

ในตอนหน้าของบล้อกบ้านแสนรัก เราจะมาดูข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกวงเงินสินเชื่อของแต่ละธนาคารกันนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบล้อกบ้านแสนรักด้วยดีเสมอมาค่ะ :)


พบกับสาระดี ๆ เรื่องบ้านเพิ่มเติมได้ที่
ที่มาข้อมูล http://www2.bot.or.th/feerate/internal.aspx?PageNo=17
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต