วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ตู้ยาสามัญประจำบ้าน

สวัสดีค่ะ เพืี่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ในตอนที่แล้วของบล้อกบ้านแสนรัก เราได้แนะนำเพื่อน ๆ ให้รู้จักกับยาสามัญประจำบ้าน กันไปแล้วน่ะนะคะ แต่การนำยาสามัญประจำบ้านมาตระเตรียมไว้ใช้ภายในบ้านนั้น ก็ควรเก็บยาไว้ในที่เหมาะสมและปลอดภัย ห่างไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ จะได้ไม่เกิดปัญหาและเกิดอันตรายจากการหยิบยามาใช้หรือหยิบมาเล่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในภายหลัง

ในวันนี้บล้อกบ้านแสนรักจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง การเลือกใช้ตู้ยาสามัญประจำบ้าน กันค่ะ

ตู้ยาประจำบ้าน ก็คือตู้ที่รวบรวมและเก็บยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลอย่างง่าย ๆ ไว้สำหรับใช้ภายในบ้านน่ะนะคะ ตู้ยา มีขนาดต่าง ๆ  กันตามความจำเป็นที่ต้องใช้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไป ก็จะเป็นตู้ที่มีขนาดกว้าง 1.5 ฟุต ยาว 2 ฟุต และลึก 1/2  ฟุต  ( 45  เซนติเมตร , 60  เซนติเมตร ,15  เซนติเมตร ) โดยฝาตู้มักทำเป็นกระจกใส เพื่อให้เห็นประเภทของยาและ เปิด - ปิด ได้สะดวก


จุดประสงค์ของการมีตู้ยาสามัญประจำบ้านมีดังนี้

1.  เป็นที่เก็บยาสามัญประจำบ้าน  และเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลง่าย ๆ ไว้ใช้ในบ้านเมื่อเวลาเกิดอุบัติภัย  หรือเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน  จะหยิบใช้ได้ง่ายและทันท่วงที

2.  รวมยาเป็นสัดส่วน  ไม่ทิ้งปนกับของอื่น  เพื่อให้เกิดความสะดวก  ปลอดภัยและประหยัดในการใช้ยารักษาโรคในครอบครัว

วิธีการจัดตู้ยาประจำบ้าน ควรจัดดังนี้ค่ะ

1.   จัดหาตู้ยาขนาดและรูปทรงที่เหมาะสม อาจจะเป็นตู้ใบเล็ก ๆ ที่เราประกอบขึ้นใช้เอง หรือปรับปรุงตู้หรือชั้นเล็ก ๆ ขนาดพอเหมาะมาใช้แทนก็ได้ เรียกว่าไม่จำเป็นต้องสวยงามเลิศหรูแต่อย่างใด แต่ขอให้เป็นตู้หรือชั้นที่เราสามารถจะนำมาใช้เก็บรวบรวมยาที่จำเป็นไว้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยน่ะนะคะ

2.   จัดติดหรือตั้งตู้ยาไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกต่อการหยิบใช้ค่ะ ไม่อับชื้น  ไม่มีแสงแดดส่องถึง  เพราะยาจะเสื่อมคุณภาพได้

3.   ต้องติดตั้งตู้ยาสูงจากพื้นมากเกินกว่าที่เด็ก ๆ  จะหยิบมาใช้ได้เอง ( โดยปกติประมาณ 1.50  เมตร  จากพื้นบ้าน )  เพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กจะหยิบยามาเล่น หรือหยิบยามาใช้เองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

4.   แยกประเภทของยาใส่ไว้ตามช่องต่าง ๆ  ในตู้ เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้และป้องกันการหยิบยาผิดค่ะ โดยภายในตู้ยาควรแบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ

-    ตอนบน ใส่ยารับประทาน  หรือยาที่ใช้ภายใน

-    ตอนกลาง ใส่ยาภายนอก  ยาที่ไม่ใช่ยาที่รับประทาน

-    ตอนล่าง ใส่เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล

5.   ในตู้ยาให้เก็บยาที่ใช้รักษาคนเท่านั้นนะคะ ไม่ควรนำยาที่ใช้รักษาสัตว์  พืช  หรือของสิ่งใดมาเก็บไว้ในตู้ยา

6.   ควรรักษาความสะอาดตู้ยาประจำบ้านให้เรียบร้อย  มีระเบียบอยู่เสมอ

7.    ยาทุกประเภทต้องเขียนฉลากปิดบอกชื่อยา  สรรพคุณของยา  วิธีใช้  ขนาดที่ใช้ และข้อระวังต่าง ๆ  รวมทั้งบอกวัน  เดือน  ปี  ที่หมดอายุของยา  และถ้าเป็นยาอันตราย  ก็ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน

8.    จัดทำสีของฉลากตามประเภทยาให้เห็นเด่น

-     ยาที่ใช้สำหรับภายนอก ให้ใช้ฉลากสีแดง

-     ยาที่ใช้สำหรับภายใน ให้ใช้ฉลากสีน้ำเงิน

9.   ยาที่เป็นน้ำหรือขี้ผึ้ง  เมื่อใช้แล้วต้องปิดฝาจุกหรือฝาเกลียวให้แน่น  เพื่อป้องกันการหกเปรอะเปื้อนหรือการระเหย

10.  ยาที่หมดอายุ  ยาเก่า  หรือยาที่เห็นว่าดูผิดปกติไปจากธรรมดา  ควรนำไปทิ้งในที่ปลอดภัยจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง  แล้วหายาใหม่มาไว้แทน

11.  ควรตรวจสอบจำนวนยา  และเครื่องมือ  หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  เช่น  ผ้าพันแผล  สำลี  พลาสเตอร์  แก้วกินยา  ปรอทวัดไข้  หากหมดลงหรือเก่าควรรีบจัดหามาทดแทน

12.   เครื่องมือเมื่อใช้แล้วต้องล้างและเช็ดให้สะอาดก่อนนำไปเก็บไว้ที่เดิมน่ะนะคะ

13.   จัดหายาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น  เช่น  ยาลดไข้  แก้ปวด  ยาแก้ไอ  ยาแก้แพ้ยาแก้ปวดท้อง  ผงน้ำตาลเกลือแร่  มาเก็บไว้ในตู้ยาและอธิบายวิธีการใช้ยาต่าง ๆ  ตลอดจนสรรพคุณทุกชนิดที่มีอยู่ให้ทุกคนในบ้านทราบด้วยน่ะนะคะ
ข้อมูลจาสก เว็ปไซต์ของ โรงเรียนพระนารยณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี