วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การระงับสัญญาเช่าบ้าน ที่พักอาศัย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ให้เช่าบ้าน และ ผู้เช่าบ้าน อยู่หลายกรณีด้วยกันน่ะนะคะ บางกรณีปัญหาก็เกิดขึ้นจากตัวผู้ให้เช่าเอง หรือบางครั้ง(ซึ่งเป็นส่วนใหญ่) ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากผู้เช่าพัก

เมื่อเกิดปัญหาระหว่างกันแล้ว การ เลิกเช่าพัก หรือ เลิกให้เช่าพัก ก็เป็นทางเลือกของทั้งสองฝ่ายซึ่งสามารรถทำได้ค่ะ โดยการเลิกเช่าพัก หรือเลิกให้เช่าพักนั้น ถือเป็นการระงับการให้เช่า หรือเช่าพักบ้านไปโดยปริยาย ซึ่งปกติแล้วการระงับสัญญาเช่านั้น มีวิธีและสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การระงับสัญญาเช่า อันเนื่องมาจากถึงกำหนดหรือหมดสัญญาเช่า

2. การระงับสัญญาเช่า เมื่อผู้ัเช่าถึุงแก่ชีวิต หรือทรัพย์สินนั้นสูญหายไป เช่นไฟไหม้ กฎหมายอนุญาตให้ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าสามารรถระงับการเช่าโดยมิต้องบอกกล่าว

3. วิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าชนิดที่ไม่กำหนดระยะเวลาที่ให้เช่านั้น ทั้งฝ่ายผู้ให้เช่าและผู้เช่าต่างมีสิทธบอกเลิกสัญญาได้ ค่ะ โดยต้องบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า ในระยะเวลาไม่น้อยกว่ากำหนดชำระค่าเช่า ระยะหนึ่ง เช่น กำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ก็ให้บอกกล่าวล่วงหน้า ๑ เดือน เป็นต้น

4. ในกรณีที่ผู้เช่า ตกลงชำระค่าเช่าเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ (ไม่ได้ตกลงเช่าเป็นรายเดือน) ถ้าผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่า ผู้ให้เช่าสามารถ บอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีค่ะ  แต่หากมีการตกลงชำระค่าเช่ากันเป็นรายเดือน หรือกว่ารายเดือน ผู้ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้ให้ชำระค่าเช่า ภายในเวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน นะคะ หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่า ในเวลาที่กำหนด ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าได้เช่นกัน

บล้อกบ้านแสนรักก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ บ้าง ไม่มากก็น้อยนะคะ :)