วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการขอใช้น้ำบาดาล

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อตอนที่แล้ว บ้านแสนรักได้นำเอาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจาะบ่อ น้ำบาดาล มาฝากกันไปบ้างแล้วนะคะ และแน่นอนค่ะ ข้อมูลสำคัญที่เราทุกท่านได้ทราบกันไปก็คือ ก่อนที่เราจะทำการเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นั้น จะต้องทำการขออนุญาตแก่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการการใช้น้ำบาดาลเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนของการขออนุญาตนั้น จะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอใช้น้ำบาดาลในแบบฟอร์ม ยื่นพร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา)

สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)

2. สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดิน หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินในคำขอรับ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

3. แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)

5. สำเนาหนังสือรับรองช่างเจาะและหนังสือรับรองนักธรณีวิทยา หรือวิศวกร (กรณีระบุผู้รับเหมาเจาะ)

6. แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร)

7. หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท ((กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา,กรณีไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง)

หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ,กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นคำขอ ด้วยตนเอง)

8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงรายนามผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)

จากนั้นให้นำเอกสารแนบทั้งหมด ยื่นพร้อมคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.1) และค่าธรรมเนียมคำขอ 10 บาท โดยยื่นต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นๆ ค่ะ นั่นก็คือ

- สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร

- ฝ่ายทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดน่ะนะคะ
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.dgr.go.th/water/waterforlife1_1.htm#