วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักฐานและขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน ในตอนที่แล้วมาของบล้อกบ้านแสนรัก เราได้นำเอาสาระความรู้และข้อที่จำเป็นต้องกระทำเมื่อต้องการดัดแปลงต่อเติมอาคารมาฝากกันไปบ้างแล้วน่ะนะคะ ดังนั้น ก่อนที่จะไปดูหลักฐานและขั้นตอนในการ ยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เราลองมาสรุปข้อกำหนดของกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะอาคารที่ต้องยื่นขออนุญาตกันก่อนดีกว่าค่ะ

ลักษณะอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อนการก่อสร้างหรือดัดแปลงมีดังนี้

1. อาคารที่สร้างขึ้นใหม่

2. อาคารที่ทำการต่อเติมตามลักษณะดังนี้

2.1 เปลี่ยนโครงสร้างของอาคารคอนกรีตและเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรง หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
ของอาคารที่เป็นวัสดุอื่น โดยเปลี่ยนวัสดุ ขนาด จำนวน หรือชนิดของเดิม
2.2 เปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมน้ำหนักให้โครงสร้างของอาคารเกินร้อยละ 10
2.3 ลดหรือขยายเนื้อที่ของชั้นหนึ่งชั้นใดหรือหลังคาเกินกว่า 5 ตารางเมตร
2.4 เพิ่มหรือลดจำนวนเสา หรือคาน

3. อาคารที่ก่อสร้างดัดแปลงผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

3.1 ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละ 20 หรือเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ
3.2 สัดส่วนของโครงสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเกินร้อยละ 5

4. การรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร

5. การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้อาคาร

6. การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถ ตามมาตรา 8 (9) เพื่อการอื่น

ทั้งนี้ สถานที่ติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องทำการยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เช่น อบต.,สำนักงานโยธาธิการเขตท้องที่ และต้องมีเอกสารเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง,รื้อถอน,เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

1. แบบคำขออนุญาต

1.1 ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร ใช้แบบ ข.1
1.2 เคลื่อนย้ายอาคาร ใช้แบบ ข.2
1.3 เปลี่ยนการใช้อาคาร ใช้แบบ ข.3
1.4 ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ใช้แบบ ข.4
1.5 ต่ออายุใบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.4 ใช้แบบ ข.5
1.6 แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ใช้แบบ ข.6
1.7 แบบคำขอใบแทนอนุญาต หรือใบรับรอง ใช้แบบ ข.7
1.8 แบบคำขอใบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.3 ใช้แบบ ข.8

อนึ่งเอกสารประกอบจะต้องจัดให้มีตามกำหนดในแบบคำขออนุญาตนั้น ๆ

2. แผนผังแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ

2.1 ยื่นขออนุญาตตามข้อ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ยื่นแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบอย่างละ 5 ชุด
2.2 ยื่นขอตามข้อ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ยื่นแผนผังแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบที่ได้อนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

3. ในกรณีที่ผู้มาติดต่อดำเนินการในการยื่นขออนุญาตไม่ใช้เจ้าของอาคาร ต้องมีหลักฐานการมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารตามฟอร์มของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท)

บ้านแสนรักก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ :)ขอบคุณที่มา http://203.155.220.217/preservices/public.htm