วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมของคนต่างชาติในประเทศไทย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

เมื่อตอนที่แล้วบล้อกบ้านแสนรัก ได้นำเรื่องของข้อกฎหมายและข้อกำหนดของการเข้าซื้อที่ดินของชาวต่างประเทศในประเทศไทยมาคุยกันไปบ้างแล้วน่ะนะคะ ซึ่งแม้ว่าจะมีหลักเกณฑ์ข้อจำกัดในการให้สิทธิ์การถือครองที่ดินของคนต่างชาติในไทยอยู่หลายประการ แต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้ชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อที่ดินสามารถได้ที่ดินไว้ในครอบครองได้แบบถูกกฎหมาย

ในขณะเดียวกัน หากชาว ต่างชาติ ผู้นั้นต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ อย่างเช่นบ้าน หรือห้องชุด คอนโดมิเนียม ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ วันนี้เราจึงมาคุยกันในเรื่องของการที่ชาวต่างชาติจะได้เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดในไทยกันสักตอนหนึ่ง

ก่อนอื่นเรามาดูกฎหมายและข้อบัญญัติของการเข้าซื้อ อาคารชุด กันก่อนนะคะ

ในพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับที่ 3 พ.ศ.2534 นั้นได้กำหนดให้อาคารชุดแต่ละอาคาร สามารถมีคนต่างด้าวถือครองในกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 49 เปอร์เซ็นต์ของห้องชุดทั้งหมดค่ะ ยกตัวอย่างเช่น หากคอนโดมิเนียมหลังนั้น มีจำนวนห้องชุดอยู่ 100 ห้อง คนต่างด้าวก็จะสามารถเข้าซื้อ ครอบครอง ได้ไม่เกิน 49 ห้อง

นอกจากนี้แล้วคนต่างด้าว ที่มีสิทธิ์ถือครองห้องชุดได้จะต้องมีคุณสมบัติอีกหลายประการดังนี้ค่ะ

1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง คือมีใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่(Residence Permit) และสามารถใช้เงินบาทซื้อห้องชุดได้

2. คนต่างด้าวที่เข้ามาในไทยตามกฎหมายว่าด้วยการลงทุน คือมีเงินไม่ต่ำกว่า10ล้านนำมาลงทุนและต้องได้รับอนุญาตในการลงทุนจาก BOI การเข้าเมืองต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.คนต่างด้าวอื่นทั่วไป (มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราว)

4.คู่สมรสของคนต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะหย่าหรือไม่ก็ตาม

5.บุตรของคนต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทย

สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการซื้อและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดมีดังนี้

1.เอกสารหนังสือเดินทางที่แสดงสัญชาติของคนต่างด้าว

2.ใบสำคัญถิ่นที่อยู่(ตม.11 ตม.15 ตม.17) ซึงออกโดยสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวอยู่เพียง อย่างเดียว

3.หนังสือรับรองว่าเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในไทยตามกฎหมายส่ง เสริมการลงทุนจากBOI สำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาด้วยตามกฎหมายการลงทุน

4.หลักฐานในการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชยืท ี่ได้รับอนุญาต(ธต.3)ซึ่งลงลายมือชื่อประทับตราธนาคาร

5.หลักฐานแบบสำแดงเงินตราต่างประเทศที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหลักฐาน ใบรับซื้อเงินตราต่างประเทศซึ่งออกให้โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร แห่งประเทศไทย

6.หลักฐานการถอนเงินสกุลต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากในประเทศไทยหรือหลักฐาน การถอนเงินบาทจากบัญชีเงินฝากในหรือนอกประเทศ

นี่ก็คือวิธีการขั้นต้นในการให้คนต่างด้าวมีสิทธิ์ในการครอบครองและมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่ซื้อไว้ได้ ซึ่งแม้จะไม่สามารถที่จะครอบครองที่ดิน แต่ก็สามารถเป็นเจ้าของห้องชุดไว้พักอาศัยได้น่ะนะคะ :)


ข้อมูลจาก http://www.meekaorussia.com/forum/index.php?topic=26.0