วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำสัญญาเช่าบ้านกับคนต่างด้าวในประเทศไทย

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ บล้อกบ้านแสนรักทุกท่าน

สำหรับเพื่อน ๆ บล้อกที่มี บ้านว่าง อยู่และประสงค์จะให้ คนต่างชาติ เข้ามาเช่าพักนั้น ก็สามารถทำได้ค่ะ ตามกฎหมายแล้ว เราสามารถทำสัญญาเช่าบ้านและที่ดินโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าสูงสุด 30 ปี และสามารถต่อสัญญาเพิ่มอีก 30 ปีได้  แต่การต่อสัญญาหรือเช่าจะต้องทำการจดทะเบียนและเสียภาษีให้ถูกต้องกับกรมที่ดินด้วยน่ะนะคะ

ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้คนต่างชาติเช่าบ้านและที่ดิน เราลองมาดูความหมายของคำว่า "สัญญาเช่า" กันก่อนค่ะ

"สัญญาเช่า" คือเอกสารสำคัญที่จำเป็น เมื่อเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของทรัพย์สินตัดสินใจให้เช่าทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่งไปยังบุคคลอื่นเป็นกำหนดเวลาที่แน่นอน  โดยบุคคลที่รับเอาทรัพย์สินมาใช้เรียกว่าผู้เช่า และจะจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าของตามราคาและระยะเวลาที่ตกลงกัน

สำหรับการเช่าบ้านและที่ดินนั้น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ระบุเอาไว้ว่า หากมีการเช่าเกินกว่าระยะเวลา 3 ปี จะต้องไปทำการจะทะเบียนเช่าต่อเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินให้ถูกต้องด้วยน่ะนะคะ

ในกรณีที่เราจะ ให้คนต่างชาติเช่าบ้านและที่ดิน ของเราเองนั้น รายละเอียดส่วนใหญ่ในสัญญาเช่า จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกับสัญญาเช่าทั่วไปค่ะ แต่หากผู้เช่าเป็นชาวต่างชาติ นอกจากสำเนาหนังสือเดินทาง และการเรียกเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อประกันความเสี่ยงในหลาย ๆ กรณีแล้ว ควรมีเอกสารที่ระบุที่อยู่ในต่างประเทศของผู้ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินของเรา,ใบอนุญาตทำงานในประเทศไำทย (work permit) และควรระบุข้อความที่จะป้องกันมิให้ผู้เช่ากระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมในสถานที่ที่เช่าด้วย หากผู้เช่าฝ่าฝืน ผู้ให้เช่าจะได้มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้น่ะนะคะ